BASES: II PREMI JOSEP MARIA COSTA AL MILLOR TREBALL ACADÈMIC (TFG O TFM) D’ÀMBIT LOCAL DEL MUNICIPI DE PEDREGUER I COMARCAL DE LA MARINA ALTA

I. OBJECTE DEL PREMI
La Fundació Família Costa i Costa convoca la segona edició del PREMI JOSEP MARIA COSTA al Millor Treball Acadèmic d’àmbit local del municipi de Pedreguer i comarcal de la Marina Alta, amb l’objectiu de promoure i estimular la recerca i el coneixement sobre Pedreguer i la comarca de la Marina Alta en el camp de les Humanitats, les Ciències Socials, les Ciències Naturals i les Ciències de la Salut.
L'objecte de la present convocatòria és premiar el millor Treball de Fi de Grau (TFG) o Treball de Fi de Màster (TFM) amb la temàtica emmarcada o relacionada amb Pedreguer i la Marina Alta, realitzats al llarg dels cursos acadèmics 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023
II. PREMI
S’atorgarà un únic premi amb una dotació econòmica de 500€. La dotació econòmica estarà subjecta a la corresponent retenció que estableix la normativa vigent sobre IRPF. El treball guanyador s'anunciarà en la pàgina web: fundaciofamiliacostaicosta.cat
III. DESTINATARIS / ES
Podran optar al premi els TFG o TFM que s’hagen realitzat durant el curs acadèmic 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023, defensats i aprovats amb una data prèvia a la del tancament del termini de presentació.
Els treballs hauran de ser originals i s’admetran treballs redactats fora del nostre àmbit lingüístic.
IV. PRESELECCIÓ I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
La preselecció dels treballs que optaran al premi serà realitzada pel jurat que designe la Fundació.
El termini de presentació finalitzarà el 31 de desembre de 2023.
V. CRITERIS DE VALORACIÓ
1. Qualitat i originalitat de la proposta.
2. Adequació de la metodologia, disseny del projecte i objectius fixats.
3. Impacte potencial, aplicació i interès social de les aportacions.
4. Ajustament a l’àmbit geogràfic establert.

VI. JURAT I VEREDICTE
Els treballs rebuts seran avaluats per un jurat designat pel Patronat de la Fundació. El premi pot quedar desert per falta de qualitat i quantitat dels treballs presentats. La decisió del jurat és inapel·lable i es farà pública durant el mes de d’abril de 2024.
VII. FORMA DE PRESENTACIÓ.
La sol·licitud de participació en els premis s’haurà d’enviar al correu electrònic fundaciofamiliacostaicosta@gmail.com. La sol·licitud ha d’incloure:
1. Còpia del treball en format PDF. S’ha de remetre la versió original presentada com TFM o TFG.
2. Còpia del document acreditatiu del depòsit o de la sol·licitud de defensa i evolució del TFM o TFG, en què conste el títol i la data de registre.
3. Justificant de la nota final (pot servir una captura de pantalla).
VIII. OBLIGACIONS DE LA PERSONA PREMIADA
La persona premiada, en relació amb la concessió de drets d'autor, garanteix i es responsabilitza del compliment de les disposicions aplicables en matèria de propietat intel·lectual i de legítima existència i titularitat dels drets de propietat intel·lectual sobre el treball presentat, i declara que la seva presentació, difusió i publicació en el marc del premi no lesionen ni perjudiquen els drets de tercers.
La persona premiada haurà de participar en els actes de promoció de la publicació concertats de comú acord amb la Fundació Família Costa i Costa i l’autor/a.
IX. PUBLICACIÓ DE L’OBRA
La publicació en format digital de l’obra s’incorporarà a la pàgina web: fundaciofamiliacostaicosta.cat, amb el corresponent identificador bibliogràfic (ISSN).
L’obra es publicarà en valencià.

Tornar